Vad är våld?

Våld mot kvinnor enligt FN:s definition

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, psykisk eller sexuell skada eller lidande för kvinnor samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckliga frihetsberövande vare det sker i det privata eller det offentliga livet.

Det fysiska våldet 

Oftast pratar man om det fysiska våldet det våld som syns och ger synliga skador. Ofta handlar det om slag, örfilar, knytnävslag, våld med tillhygge som kniv, skärp, handduk, sparkar och stryptag.

Tecken på det fysiska våldet är skador som blåmärken, frakturer, sårskador, tandskador, underlivsskador, underlivsbesvär, smärtor i muskler, kroniska smärtor.

Det psykiska våldet

Det psykiska våldet kan vara svartsjuka, nedsättande kommentarer, glåpord, hot, tvång, trakasserier, förlöjligande, ”den svarta blicken”, manipulering. Den drabbade kan även utsättas för social isolering och kontroll. Hot om anmälan till socialtjänsten, hot om att skada barnen eller husdjur, hot om repressalier om man ska göra något eller lämna relationen

Tecken på det psykiska våldet kan vara ångest, depression, missbruksproblem, PTSD – återupplevande, undvikande och överspändhet. Den utsatta personen kan, av omgivningen, uppfattas att vara på språng eller verka rädd och ängslig.

Det sexuella våldet 

Handlar om påtvingande sexuella handlingar som samlag utan samtycke eller att man går med på sexuella handlingar som man egentligen inte vill. Sexuellt våld innefattar även sexuella trakasserier, sexuellt nedsättande språk, ”tjatsex”, försoningssex, hot om bildspridning, hot om ryktesspridning.

Tecken på sexuellt våld är det samma som på det fysiska och psykiska våldet.

Digitalt våld  

Inom det digitala våldet pratar man om hotfulla eller kränkande sms, kontroll över hur någon förflyttas sig med hjälp av GPS i exempelvis telefonen, meddelanden –röstsamtal på telefonsvararen, videoklipp som man får skickade till sig, spam, glåpord i exempelvis spel, spridning av saker om dig på sociala medier.

Det digitala våldet kan ge långvariga skador likt det psykiska våldet.

Försummelse våldet

berör oftast äldre och/eller funktionsnedsatta som vårdas i hemmet av en nära anhörig (exempelvis förälder, partner eller barn) Det handlar om att den utsatte inte får hjälp med mat, medicin eller hygien som den är berättigad till.

Försummelse våldet är en väldigt svårt att upptäcka då det ofta sker inom hemmets väggar där inga utomstående har insyn. Hemtjänsten, personliga assistenter kan se detta, men kanske inte alltid förstå vad de ser.

Materiellt våld

Materiellt våld handlar om att förövaren medvetet förstör den drabbades personliga tillhörigheter – kläder, post, skolböcker, bohag etc, värdesaker eller saker av värde för den drabbade.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld handlar om ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon att genomföra ekonomiska olagligheter. Att förövaren tar lån i den drabbades namn. Det kan handla om att förövaren utför sådana handlingar att den utsatte drabbas av ekonomiska repressalier exempelvis hamnar hos Inkasso och Kronofogden.